SHRI DURGA CHALISA

250px-Durga_Mahisasuramardini

SHRI DURGA CHALISA

Namo namo durge sukh karni |

Namo namo ambe dukh harni ||

Niskar hai jyoti tumhari |

Tehu lok feli ujiyali ||

 

Sashi lilat mukh mahavishal |

Netra lal mukut kikrala ||

Rup matu ko aadik suhave |

Darash krat jan athi such pave ||


 

Tum sansar sakti laye kina |

Palan hetu ann dhan dina ||

Anpurna hue jag pala |

Tum hi aadi sundar bala ||

 

Parlay kal sab nasha hari |

Tum gori shiv shankr piyari ||

Shiv yogi tumhare goon gave |

Bhramha Vishnu tumhare nit dhave ||

 

Rup sarsvati ko tum dhara |

De sadbudhi rishi muni ubhara ||

 

Dhara rup narsingh ko amba |

Pargatt bhai fadh kar khamba ||

 

Rakha kari prahlad bachaya |

Hirna kush ko swarg padhavo ||

Lakhmi rup dharo jag mahi |

Shri Narayan ang samahi ||

 

Shirsindhu me kare vilas |

 Dayasindu dije man aasa ||

Hinglag mein tumhi bhavani |

Mahima amit na jata bakhari ||

 

Maatangi  dhumavati mata |

Buvneshvari bangla such data||

Shri bhairav tara jag tarani |

Chitr bhal bhav dukh nivarini ||

 

Kehari vahan soh bhavani |

Lingur bhir chalet aagwani ||

Kar main khapar kharag virage |

Jago dekh kal dar bhaje ||

 

Sohe aasatr aur trishula |

Jate uthat shatru hiye sula ||

Nagarkot mein tumhari virajet |

Thehu log mein danka bajte ||

 

Shum nishum danev tum mare |

Rakt bich shankh sahare ||

Mahishasur nerap aati abimani |

Jehi adh bhar mahi ankulani ||


 

Rup krala kali ko dhari |
sen sahit tum tehi sahara ||

Pari gad santaen par jab jab |

Bhai sahaye  matu tum tab tab ||

 

Amar puri ooraw sab loko |

Tab mahima sab rahe ashoka ||

 

Namo namo durga such kerni |

Namo namo ambe dukh harni ||

Nirankar hai jyoti tumhari |

Tehu lokh jyoti feli ujiyali ||


Sashi lalita much maha vishal |

Natr lal bhurkuti vikralal ||

Rup matu adik suhave |

Darah kart jan aati such pave ||

 

Tum sansar Shakti laye kina |

Palan hetu atra dhan dinal ||

Anupurna hui jag pala |

Tum hi aadi sundari bala ||

 

Pralaykal sab nasha hari |

Tum gori shivsankar pyari ||

Shiv yogi tumhare guun gave |

Bharma Vishnu yumhare nit dhave ||


 

Rup saraswati ko tum dhare |

De subhudi rishi muni udharal ||

Dhara rup narsingh ko amba |

Pragatt bhai faad kar khamba ||

 

Rakha kari prahlad bachoye |

Hirnakush ko swarg pattayo ||

Laxmi rup dharo jag mahi |

Shiri Narayan ange samahi ||

 

Shrshidhi mai karta vishala |

Daya sidhi dije maan aasa ||

Higlaj mai tumhari bhavani |

Mahima amti na jat bakhani ||


 

Matengi dhumavati mata |

Bhurmeshwari bgla sukhdata ||

Shri bharv tara jag tardi |

Chitr bhal bhav dukh nivarini ||

 

Kenhari vahan soh bhavani |

Langur bir chalet agvani ||

Kar mai khapur khadag viraj |

Jago dekh kal dar bhaje ||

 

Sohe  astr aur trishul |

Jat udat shatru hiye shula ||

Nagarkot mai tumhari virajat |

Tihu log mai danka bhajat ||


 

Subh nisubh danv tum mare |

Rakt bich sakhan sanhare ||

Mahima sur narup aati abimani |

Jenhi aadh bhar mahi akulani ||

 

Rup karal kali ko dhara |

Shen sahit tum tehi sanhara ||

Puri gad santan par jab jab |

Bhai sahai matu tum tab tab ||

 

Ambr puri aora sab loka |

Tab mahima sab rahe ashoka ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

loading...